You are here
Home > Abuse

Prihvatljivo korištenje CARNetovih resursa

Računalna mreža CARNeta i njene usluge na raspolaganju su korisnicima radi obavljanja posla, odnosno za učenje, podučavanje i istraživanje, pri čemu je važno da korisnici poštuju prava i potrebe drugih korisnika.
CARNetova Abuse služba ima za cilj osigurati da se CARNetovi resursi koriste na način opisan u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreže CDA0035. Prema toj odluci, neprihvatljivim korištenjem se smatra svako korištenje računala na način koji bi doveo do povrede zakona, propisa, etičkih normi ili bi mogao izazvati materijalnu ili nematerijalnu štetu za CARNet ili njene ustanove članice. Primijetite li ovakvo neprihvatljivo korištenje, svakako nam se javite na e-mail adresu basu@eacnrteh.r
Prihvatljivim korištenjem CARNetovih resursa konkretnije bi značilo da npr. nije dopušteno stvaranje ili prijenos, osim eventualno u okviru znanstvenog istraživanja:
 • materijala koji je napravljen da bi izazvao neugodnosti, neprilike, bio uvredljiv ili širio strahove;
 • distribuiranje autorski zaštićenih djela bez dozvole vlasnika prava, odnosno ostalih informacija bez suglasnosti vlasnika istih.
Jednako tako, nije dopušteno:
 • uporaba tuđeg elektroničkog identiteta, ili davanje svojeg elektroničkog identiteta na uporabu drugim osobama;
 • slanje neželjenih elektroničkih poruka;
 • povreda općeprihvatljivog ponašanja korisnika u komunikaciji pojedinaca ili u grupi na internetu (netiquette);
 • korištenje CARNet mreže na takav način da ometa rad pojedinog servisa ili ometa korištenje drugim korisnicima;
 • uporaba mrežnih i mrežom dostupnih usluga i servisa protivno pravilima njihove uporabe;
 • korištenje CARNetovih resursa u komercijalne svrhe;
 • provaljivanje na računala;
 • širenje virusa, trojanaca i ostalog zloćudnog softvera;
 • povreda privatnosti drugih korisnika;
 • davanje netočnih ili zastarjelih podataka u svrhu ostvarivanja korisničkih prava;
 • sve ostale aktivnosti neprihvatljivog korištenja CARNetovih resursa koji su, i čije je korištenje propisano CARNetovim CDA dokumentima.
Načela rada Abuse službe:
 • Abuse služba odgovorno i precizno proučava dostupne podatke za poduzimanje daljnjih koraka;
 • osnovno polazište svake akcije su činjenice navedene u pristigloj prijavi;
 • ukoliko Služba zaprimi prijavu koja upućuje na više potencijalnih prekršaja, prvo se obrađuje onaj za koji se ocijeni da je najteži;
 • ukoliko je Služba zaprimila prijavu o incidentu koji je u tijeku a ugrožava sigurnost računala/servisa na CARNetu, izravno će kontaktirati strane uključene u prekršaj;
 • sva korespodencija se arhivira.
Top