You are here
Home > Prijava incidenta prema Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

U skladu sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/18), operatori ključnih usluga i davatelji digitalnih usluga dužni su, bez neopravdane odgode, obavještavati nadležni CSIRT o incidentima koji imaju znatan učinak na kontinuitet usluga koje pružaju.
Istim je zakonom Nacionalni CERT (CERT.hr) proglašen nadležnim CSIRT-om za sve operatore ključnih usluga iz sektora:

  • Bankarstva
  • Infrastrukture financijskog tržište
  • Digitalne infrastrukture
  • Poslovnih usluga za državna tijela
  • Davatelja digitalnih usluga

Napomena: Nadležni CSIRT za sektor Poslovne usluge za državna tijela* za sve usluge je Zavod za sigurnost informacijskih sustava, osim za područje koje je u djelokrugu tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje, Sveučilišnog računskog centra (Srce) ili CARNET-a, za koje je nadležni CSIRT Nacionalni CERT.

Operatori ključnih usluga i davatelji digitalnih usluga dužni su dostavljati sljedeće obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom na kontinuitet pružanja usluge:

  • inicijalnu obavijest o incidentu sa znatnim učinkom
  • prijelazno izvješće o incidentu sa znatnim učinkom i
  • završno izvješće o incidentu sa znatnim učinkom.

Nadležni CSIRT je donio Smjernice za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Smjernice) kojima se određuje način dostave obavijesti i obrasci za obvezno obavještavanje o incidentima sa znatnim učinkom (Obrasci).

Obrasci za obavezno obavještavanje:

1. Inicijalna obavijest

2. Prijelazno izvješće

3. Završno izvješće

POPIS NADLEŽNIH TIJELA

Jedinstvena nacionalna kontaktna točka – Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Sektor ključnih usluga Nadležno sektorsko tijelo CSIRT Tehničko tijelo za ocjenu sukladnosti
Energetika tijelo državne uprave nadležno za energetiku Zavod za sigurnost informacijskih sustava Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Prijevoz tijelo državne uprave nadležno za promet Zavod za sigurnost informacijskih sustava Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Bankarstvo Hrvatska narodna banka Nacionalni CERT
Infrastrukture financijskog tržišta Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Nacionalni CERT
Zdravstveni sektor tijelo državne uprave nadležno za zdravstvo Zavod za sigurnost informacijskih sustava Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Opskrba vodom za piće i njezina distribucija tijelo državne uprave nadležno za vodno gospodarstvo Zavod za sigurnost informacijskih sustava Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Digitalna infrastruktura Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Nacionalni CERT Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Poslovne usluge za državna tijela Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Zavod za sigurnost informacijskih sustava ili Nacionalni CERT Zavod za sigurnost informacijskih sustava ili Nacionalni CERT**
Davatelji digitalnih usluga Nadležno sektorsko tijelo CSIRT Tehničko tijelo za ocjenu sukladnosti
tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo Nacionalni CERT Zavod za sigurnost informacijskih sustava

OCJENA SUKLADNOSTI

Okvir dobrih praksi za usklađivanje operatora ključnih usluga s mjerama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i provođenje ocjene sukladnosti” izradili su Zavod za sigurnost informacijskih sustava i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET  i on predstavlja smjernice, preporuke i dobre prakse za ostvarivanje sukladnosti s mjerama sigurnosti.

Dokument je namijenjen operatorima ključnih usluga koji imaju obvezu usklađivanja s Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Uredba) (NN 68/2018). Uredbom su utvrđene mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga, način njihove provedbe, kriteriji za određivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključnih usluga, sadržaj obavijesti i druga bitna pitanja za obavještavanje o incidentima.

Top