You are here
Home > Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Nacionalnog CERT-a

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, CARNET ulaže trud u osiguravanje pristupačnosti svojih mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja.

 

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Nacionalnog CERT-a (eng. Computer Emergency Response Team), na adresi CERT.hr.

 

Status usklađenosti
Mrežno sjedište Nacionalnog CERT-a je djelomično usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nakon testiranja pristupačnosti mrežnog sjedišta CERT.hr od strane korisnika s različitim vrstama invaliditeta, a s ciljem unaprjeđenja stanja i ispunjenja zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), u mrežne stranice unesen je onaj dio predloženih izmjena koje arhitektura sustava omogućuje.

 

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta CERT.hr sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja, složenim postupcima pri unosu materijala, nepostojanju izbornika za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta i slično.

 

Podizanje razine pristupačnosti
S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni, CARNET će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta CERT.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Također, CARNET će provesti dodatne korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnog sjedišta CERT.hr nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 12. studenog 2019., a revidirana dana 20. travnja 2020.*, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

 

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

 

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja obuhvaća čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnicu na zaslonu.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Nacionalnog CERT-a korisnici mogu uputiti CARNET-ovog Službi za korisnike (Helpdesk) čije je radno vrijeme od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

 

CARNET-ov Helpdesk moguće je kontaktirati:
• e-poštom: helpdesk@carnet.hr
• telefonom: +385 1 6661 555
• telefaksom: +385 1 6661 630
• putem CARNET-ove službene Facebook stranice
• poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

 

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

 

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Footnote:

*Izjava je revidirana nakon prve provedbe korektivnih mjera za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnog sjedišta CERT.hr koje, uslijed tehničkih ograničenja postojeće arhitekture sustava, nisu omogućile zadovoljavajuću razinu pristupačnosti.

Top